Strateji Geliştirme Müdürlüğü

2019-09-27     BİRİMLER    

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Stratejik Yönetim Bürosu, Bütçe Bürosu, İç Kontrol Bürosu, Muhasebe ve Kesin Hesap Bürosu şeklinde yapılandırılmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

 

A) STRATEJİK YÖNETİM BÜROSU

1)İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

2)Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

3)İdare faaliyet raporunu hazırlamak.

4)İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

5)İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

6)Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.

7)Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

8)İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

9)İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

 

B) BÜTÇE BÜROSU

1)Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

2)Bütçeyi hazırlamak,

3)Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,

4)Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

5)Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

6)Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,

7)Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

8)Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

9)İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 

C) MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BÜROSU

1)Muhasebe hizmetlerini yürütmek,

2)Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

3)Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

4)Malî istatistikleri hazırlamak.

 

D) İÇ KONTROL BÜROSU

1)İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2)İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

3)Ön malî kontrol görevini yürütmek,

4)Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.