Kişisel Gelişim Merkezi


Kişisel Gelişim Eğitim Merkezi Hâkim ve Savcı adaylarının mesleki düzeyde eğitim almalarının yanı sıra kişisel gelişimlerinin çağın gereklerine uygun bir biçimde sağlanması ve bu alandaki yetkinliklerinin artırılması amacına dönük olarak kurulmuştur.

Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezinin; Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim, Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Bürosu şeklinde yapılandırılması yapılandırılmıştır.

               

A- KİŞİSEL GELİŞİM BÜROSU

1) Hâkim ve savcılar ile adayların kişisel gelişimlerinin sağlanmasına ve bu alanda yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

2) Hâkim ve savcılar ile adayların kamu çalışanları, vatandaşlar ve yargının diğer süjeleri ile etkili iletişim ve empati kurma, beden dili, öfke kontrolü, yöneticilik ve liderlik, zaman yönetimi vb. kişisel gelişim alanlarında bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitim programlarını planlamak ve yürütmek.

               

B- MESLEKİ GELİŞİM BÜROSU

1)Hâkim ve savcılar ile adayların ‘Türk Yargı Etiği Bildirgesi’ ilkelerine uygun  davranışlar geliştirmelerine yönelik eğitim programlarını planlamak ve yürütmek.

2)Hâkim ve savcılar ile adayların mesleki kimlik, kurumsal bağlılık, adalet bilinci, hukuk dili, resmi yazışma, mesleki protokol, UYAP ve diğer teknolojik araçların kullanımı vb. mesleki gelişim alanlarında bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitim programlarını planlamak ve yürütmek.

 

C- BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK BÜROSU

1)Hâkim ve savcılar ile adayların; mesleki alanda gelişimlerinin sağlanması amacıyla lisansüstü eğitim almaları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

2) Hâkim ve savcılar ile adayların; yabancı dil konusunda bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmek amacıyla kurslar vb. etkinlikleri organize etmek.

3) Hâkim ve savcılar ile adaylara yönelik, uygun görülen alanlarda kurs, gezi, söyleşi, konferans, tiyatro ve sinema gibi bilimsel ve kültürel etkinlikleri planlamak ve yürütmek.

Bürolarca ayrıca Başkan tarafından kendilerine tensip edilecek diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,

Türkiye Adalet Akademisi
© 2020 Tüm Hakları Saklıdır.