Dış İlişkiler ve Enformasyon Müdürlüğü

2019-09-27     BİRİMLER    

Dış İlişkiler ve Enformasyon Müdürlüğünün; Yurt Dışı İlişkiler Bürosu, Kurumsal İlişkiler Bürosu, Yayın İşleri Bürosu ve Kütüphane İşleri Bürosu şeklinde yapılandırılmıştır.

A. YURT DIŞI İLİŞKİLER BÜROSU

1) Gelen heyetler yönünden ülke ile irtibat kurulması ve heyetin Türkiye’ye gelişi ve ayrılışını kapsayan dönem için programlarının planlaması, yazışma ve takibinin yapılması,

2) Giden heyetler yönünden programa davet mektubunun ya da resmi davetin gelmesi ve yurtdışına gideceklerin belirlenmesi üzerine heyet üyelerinin gerekli izin, yolluk, görevlendirme gibi özlük yazıları ve VİP yazılarının yazılması, dış hatlı Akademi telefonunun heyet üyelerinden birine teslim edilmesi,

3) Kurumsal hediyelerin hazırlanması,

4) Havalimanına transfer hizmetinin sağlanması için gerekli işlerin yapılması,

5) Gelen heyet programından sonra; Ankara dönüşü programla ilgili rapor hazırlanması ve web duyurusunun hazırlanması, heyetten alınan bilgilerle anket yapılması, daha önceden yatırılmış avansların iade işlemlerinin yapılması,

6) Gidilen heyet programından sonra; gidilen ülke ve programla ilgili görev dönüş raporu hazırlanması, raporun Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı Makamına, Dışilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayın İşlerine gönderilmesi,

B. KURUMSAL İLİŞKİLER BÜROSU

1) Akademi tarafından yürütülen uluslararası eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversiteler, TİKA, YTB, Ulusal Ajans, AB, GIZ, IRZ, UNODC gibi ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek, ortak programların yürütülmesi,

2) Danışma Kurulunun sekreterya işlerinin yürütülmesi,

C. YAYIN İŞLERİ BÜROSU

1) Yayın Kurulu ile koordineli olarak yayınlanacak eser ve mevzuatın tertip ve tasnifi konusunda ilkelerin belirlenmesi,

2) Dergilerde yayımlanmak veya basımı yapılmak üzere gönderilen yazıların ve diğer bilimsel eserlerin ön incelemesinin yapılması,

3) Basımı ve dağıtımı öngörülen kitap, dergi, gazete ve broşür ile emsal niteliğindeki mahkeme kararlarının derlenmesi veya yayına hazırlanmasından basımının gerçekleştirilmesine kadar tüm işlemlerin takip ve kontrolünün yapılması,

4) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda Akademinin amacına hizmet edebilecek yabancı dilde kitap, dergi, makale, sesli ve görüntülü yayın vb. eserler ile kanun, yönetmelik ve mahkeme kararları gibi faydalı görülen dokümanların belirlenmesi ve bunların çevirisinin yaptırılarak yayına hazır hale getirilmesi,

5) Elektronik yayınlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi,

6) Basımına karar verilen yayınların grafik tasarım ve dizgi işlemlerinin yapılması,

7) Akademinin kullanacağı afiş, ilan, kitapçık vb. materyallerin hazırlanması,

8) Yayınlarımızda eserleri yayınlanan yazarlar ile hakemlerimizin ödeme için gerekli olan harcama pusulaları, temliknameleri ve saymanlığa gidecek olan ödeme evraklarının hazırlanması,

9) Basımı gerçekleştirilen yayınların teslim alınması, ambar giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtların tutulması,

10) Ücretli yayınların satışı ve ücretsiz yayınların dağıtımının yapılması,

D. KÜTÜPHANE İŞLERİ BÜROSU

1) Yayın Kurulu ile koordineli olarak kaynak analizi çalışması yapılması ve kütüphane için gerekli dokümanların belirlenmesi,

2) Akademi kütüphanesinde bulunmasının faydalı olacağı değerlendirilen eserlerin temini için gerekli işlemlerin yapılması ve bu kapsamda kitap bağışı yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması,

3) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye kazandırılması için çalışmaların yapılması,

4) Kütüphanenin işleyişine dair (kitapların düzeni, takibi, kaydı vb.) işlemlerin takip edilmesi,