Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü

2019-09-27     BİRİMLER    

Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü; Meslek Öncesi İşlemler Bürosu, Eğitim Planlama Bürosu, Aday İşlem Bürosu ve Eğitim Kurulları Bürosu şeklinde yapılandırılmıştır.

A) MESLEK ÖNCESİ İŞLEMLER BÜROSU

1) Büroya gelen evrakların kayda alınarak ilgili bürolarımıza havalesinin yapılması,
2) Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin hazırlanması,
3) İç kontrol amacıyla ilgili müdürlükten talep edilen evrakların hazırlanması,
4) Haftalık faaliyet raporlarının hazırlanması,
5) İlgili birimlerde görevli hâkim ve personelin izin, rapor durumlarının İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesi
6) Bilgi edinme talebine yönelik yazışmaların yapılması,
7) KBS taleplerinin yapılması,
8) Öğretim görevlileri ile yazılı sınav kurulunun ücretlerinin ödenmesi için gerekli bilgi ve belgelerin İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne iletilmesi,
9) Eğitimde kullanılacak her türlü malzeme temini için gerekli iş ve işlemlerin yapılması,
10) Söyleşi, konferans ve sosyal faaliyetlerin iş ve işlemlerinin yapılması,
11) Eğitim-1 ve Eğitim-2 binalarındaki sınıfların, bilgisayarların, konferans salonunun, simültane salonlarının, projeksiyon cihazlarının, ses sistemlerinin ve dijital saatlerin hizmete hazır hale getirilmesi,
12) Büroda yapılan iş ve işlemlerin arşivlenmesi,
13) Başkan, Daire Başkanı, yetkili Hâkim veya Şube Müdürü tarafından verilecek diğer iş ve işlemlerin zamanında ve noksansız olarak yürütülmesinin sağlanması,       

B) EĞİTİM PLANLAMA BÜROSU

1) Hazırlanan müfredata uygun ders programının yapılması ve sisteme yüklenmesi,
2) Öğretim görevlilerinin izin yazışmalarının yapılması,

3) Öğretim görevlilerine ders programının tebliği işlemlerinin yapılması,
4) Sınıfların günlük-haftalık ders programlarının ilgililere duyurulması ve eğitim süresince ders programında meydana gelebilecek değişikliklere ilişkin gerekli işlemlerin yapılması,
5) Öğretim görevlilerinin ulaşımını sağlamak üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ders programı ile ilgili bilgi verilmesi,
6) Derslere giren öğretim görevlilerinden alınan ders notlarının AR-GE Merkezine gönderilmesi,
7) Büroda yapılan iş ve işlemlerin arşivlenmesi,
8) Başkan, Daire Başkanı, yetkili Hâkim veya Şube Müdürü tarafından verilecek diğer iş ve işlemlerin zamanında ve noksansız olarak yürütülmesinin sağlanması,

 

C) ADAY İŞLEM BÜROSU

1) Adayların, Bakanlık tarafından görevlendirilmesi hususunda başlayış ve ayrılış yazışmalarının yapılması,
2) Sınıf listelerinin ve krokilerinin hazırlanması,

3) Adayların günlük yoklama işlemlerinin takip edilmesi,
4) Adayların mazeret, rapor, izin, mal bildirim formu, askerlik tehir, komisyon değişikliği vs. ilişkin dilekçelerinin Bakanlığa gönderilmek üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne iletilmesi,
5) Bakanlıktan ve diğer kurumlardan gelen belgelerin adaylara tebliğ edilmesi,
6) Adayların disiplin soruşturması ve dava işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması,
7) Talep eden adaylara görev belgesi verilmesi,
8) Büroda yapılan iş ve işlemlerin arşivlenmesi,
9) Başkan, Daire Başkanı, yetkili Hâkim veya Şube Müdürü tarafından verilecek diğer iş ve işlemlerin zamanında ve noksansız olarak yürütülmesinin sağlanması,      

D) EĞİTİM KURULLARI BÜROSU

1) Akademide yürütülen eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, öğretim görevlileri arasında bilgi paylaşımı sağlayarak etkili iletişim ve koordinasyon kurulması, eğitim hizmetlerinin yeknesak şekilde belirlenen standartlara uygun, etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan Ceza Hukuku, Özel Hukuk ve İdare Hukuku Kurullarının sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi,
2) Başkan, Daire Başkanı, yetkili Hâkim veya Şube Müdürü tarafından verilecek diğer iş ve işlemlerin zamanında ve noksansız olarak yürütülmesinin sağlanması,

Bürolarca ayrıca Başkan tarafından kendilerine tensip edilecek diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,