İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2019-09-27     BİRİMLER    

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünün;  İnsan Kaynakları Bürosu, Mutemetlik Bürosu, Gelen Evrak Bürosu, Bilgi İşlem Bürosu, İhale ve Satın Alma Bürosu, Tahakkuk Bürosu, Taşınır Kayıt Bürosu, Destek Hizmetleri Bürosu ile Yatılı ve Sosyal Tesisler Bürosu şeklinde yapılandırılmıştır.

A) İNSAN KAYNAKLARI  BÜROSU

1-Personel planlaması ve atanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

1-Personelin (kadrolu, geçici ve daimi işçi) özlük işlemleri, yıllık, rapor ve diğer izin işlemleri ve disiplin işleri ile ilgili işlemleri yapmak,

2-Personelin görevlendirme Olur (eğitim ve diğer) işlemleri için gerekli yazışmaları yapmak,

3-Personele yönelik her türlü mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim planları yapmak ve uygulamak.

B) MUTEMETLİK BÜROSU

1-Personele ait maaş işlemlerini yapmak,

2-Ek ders ücreti, Sınav kurulu ücreti, SGK ödemeleri, BES işlemleri, banka dosya aktarım işlemlerini yapmak,

C) GELEN EVRAK BÜROSU

1-Kuruma gelen evraklarının havalesini almak ve dağıtımını yapmak,

2-Kurum dışı giden ve gelen evrak kayıtlarını tutmak ve postalarını yapmak,

3-Kurum dışı postaları yapmak ve dağıtımını gerçekleştirmek,

 

D) BİLGİ  İŞLEM BÜROSU

1-İnternet alt yapısı geliştirmek, UYAP ve Doküman Yönetim Sistemini çalışır vaziyette tutmak,

2-Bilgisayar ve diğer donanım ve aygıtların bakım ve onarımı ile kullanılacak uygulamaların kurulumunu yapmak,

3-Toplantı salonlarının teknik alt yapılarının hazırlanmak ve çevre güvenlik kameralarını çalışır vaziyette tutmak,

4-Kurumsal internet sitesi ve eğitim otomasyon sisteminin yönetimi ve sosyal medya hesaplarının takibini yapmak,

E) İHALE VE SATIN ALMA BÜROSU

Doğrudan temin limitleri dışında kalan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili olarak;

1-İhale onayını düzenlenmek,

2-Hizmet alımı ihalesine yönelik maliyet çalışmasını yapmak, 

3-Kurum hizmet birimlerinden gelen teknik şartnamelerin mevzuata uygunluğunun kontrolünü yapmak,

4-İhale dokümanının Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sistemi üzerinden girişlerini yapmak,

5-İhale ilanının ilgisine göre basın ilan kurumu ve/veya EKAP ihale bülteninde yayımlanmasını sağlamak,

6-İhale dokümanına yönelik açıklama ve zeyilname işlemlerini yapmak,

7-İhale dokümanının isteklilere teslim işlemlerini yapmak,

8-İhale teklif zarfı kabulü işlemini yapmak,

9-Yasaklılık sorgulamasını yapmak,

10-Kesinleşen ihale kararının isteklilere tebliğ işlemlerini yapmak,

11-İhale dosyasını ön mali kontrole göndermek,

12-Sözleşmeye davet yazısını hazırlanmak,

13-Sözleşme öncesi belgelerin kontrolünü yapmak ve imzaya hazır hale getirmek,

14-Doğrudan temin dosyalarının EKAP sistemine girişini yapmak,

15-Aylık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Strateji Geliştirme Birimine teslim etmek,

Doğrudan temin limitleri içerisinde kalan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili olarak;

1-Alıma esas Olur ve Onay belgesi düzenlemek,

2-Piyasa fiyat araştırmasını gerçekleştirmek,

3-Alıma esas işlem dosyasını hazırlamak,

4-Muayene ve kabul belgesi düzenlemek,

5-Avans limitleri dâhilinde kalan alımları gerçekleştirmek,

6-Yurt içi, yurt dışı uçak biletlerini temin etmek.

G) TAHAKKUK BÜROSU

1-Temini gerçekleştirilen her türlü mal, hizmet ve yapım işine ait tahakkuk evraklarını düzenlemek,

2-Avans açma ve kapatma işlemlerini yapmak,

3-Devlet Malzeme Ofisinden alım işlerini  E-Satış yoluyla gerçekleştirmek,

4-Yurt içi ve yurt dışı harcırah evrakını hazırlamak,

5-Ödemeye esas hakediş raporunu düzenlemek,

6-Memurların yemek katkı paylarını hesaplamak ve ödeme evrakını düzenlemek,

7-Yerleşke içerisinde kiraya verilmiş olan yerlerin (yemekhane ve kafeterya, kırtasiye, kuaför, terzi, kitap satış yeri, Avea baz istasyonu gibi) elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerinin hesaplayıp ve takibi yapmak ve  kira gelirlerinin takibini yapmak,

I) TAŞINIR KAYIT BÜROSU

1-Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliğine göre teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırı ambarda muhafaza etmek,

2-Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırı kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

3-Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini muhasebe yetkilisine göndermek,

4-Tüketime ve ya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırı ilgililere teslim etmek,

5-Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve/veya alınmasını sağlamak,

6-Ambar sayımı ve stok kontrolü yapmak,

7-Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol ederek barkodlamak, sayım ve zimmetini yapmak,

8-Kayıtlarını tuttuğu taşınırların üç aylık raporlarını hazırlamak,

9-Birimlerden depoda mevcut olan ve KBS sistemi üzerinden yapılan malzeme taleplerinin onayını yapmak,

10-Depoda eksik olan malzemenin temini için bildirimde bulunmak,

11-Yurt içi ve yurt dışı heyetler vasıtasıyla gelen hediyelik eşyaları muhafaza etmek,

12-Teslim edilen malzemenin KBS sisteminden düşüm işlemlerini gerçekleştirmek,

13-Heyet ağırlamalarında kullanılan müze kartını muhafaza etmek ve içerisindeki para miktarını kontrol etmek,

F) DESTEK HİZMETLERİ BÜROSU

1-Kurum yerleşkesi içerisinde bulunan tüm binalar ve bahçedeki aydınlatma, elektrikli cihazlar, bahçe makineleri, santral, kazan dairesi, kesintisiz güç kaynakları, lavabo ve su tesisatları, kalorifer ve klimalar ve bunun gibi cihazlar ve sistemler ile elektronik alt yapının rutin bakım ve onarım işlerini yapmak,

2-Binaların (inşaata ilişkin) bakım ve onarımlarını yapmak,

3-Sivil savunmaya ilişkin; sivil savunma ekiplerinin her yıl oluşturmak ve güncellemek, deprem ve yangın tahliye tatbikatlarını yapmak, yangın talimatı, yangın söndürme yönergesini güncellemek, yangın söndürücülerinin kontrollerini ve zamanında dolumlarını yaptırmak, duman dedektörlerinin bakım ve kontrollerini yaptırmak ve paratonerlerin bakım ve kontrollerini yaptırmak,

4-Öğretim görevlilerinin ulaşımı ve kurumdaki diğer her türlü araç seferlerinin takibi işlemlerini yapmak,

5-Kurum arşivine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

6-Yerleşke içerisinde kiraya verilmiş olan yerlerin (yemekhane ve kafeterya, kırtasiye, kuaför, terzi, kitap satış yeri, Avea baz istasyonu gibi) elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının okunarak Tahakkuk Bürosuna bildirmek,

G- YATILI VE SOSYAL TESİSLER BÜROSU

1-Yatılı ve sosyal tesislerin genel işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

2-Yatılı ve sosyal tesislerin genel temizlik ve bakım-onarım işlerinin temini için takip ve koordinasyonu sağlamak,

3-Adayların yatılı tesislere giriş-çıkış işlemleri ile ücretlerin takibini yapmak,

Bürolarca ayrıca Başkan tarafından kendilerine tensip edilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.