Türkiye Adalet Akademisi
taa.jpg

15.06.1985 tarihli ve 18785 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile adli ve idari yargı hâkim ve savcı adaylarının yetiştirilmelerini sağlamak üzere Ankara’da Adalet Bakanlığına bağlı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi kurulmuştu.

 Avrupa Birliğine katılım sürecinde üye ülkelerdeki mevzuata ve uygulamalara uyumu sağlamak üzere, adalet alanında eğitim ve diğer bazı görevleri yerine getirecek bağımsız bir kurumun oluşturulması gündeme gelmiş ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, 23.07.2003 tarihinde kabul edilmiştir. 4954 sayılı Kanunla  tüzel kişiliğe sahip, bilimsel, idari ve mali özerkliği olan Türkiye Adalet Akademisi kurulmuştur.

4954 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesi ile 3221 sayılı Kanunla kurulmuş olan Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi, Akademi bünyesinde Eğitim Merkezine dönüştürülmüştür.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle özel bütçeli kuruluşlar arasında yerini almıştır.

Akademi faaliyetlerini Etlik-Dışkapı mevkiinde bulunan tesislerde sürdürmekte iken; Ahlatlıbel mevkiinde bulunan 25.413 metrekare kapalı, 74.587 metrekare açık olmak üzere toplam 100.000 metrekarelik yeni yerleşkeye taşınmıştır. Bu kompleksin irtifak hakkı 29 yıllığına Akademiye tahsis edilmiştir. Yerleşkede, bir adet idari bina, iki adet eğitim binası, bir adet yatılı tesis ve bir adet sosyal tesisten oluşan toplam beş adet hizmet binası bulunmaktadır.

 Akademi 16.11.2005 tarihinden bu yana faaliyetlerini bu yerleşkede sürdürmektedir.


Bize dair...

Misyonumuz

1. Adalet ve Hukuk alanını ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmek,
2. Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile özgün bilgi üretmek ve toplumla paylaşmak,
3. İnsan haklarına ve hukuka uygun, adil ve hızlı yargılama becerisinin kazandırılmasına yönelik eğitimler vermek,
4. Ulusal ve uluslararası alanda projeler yapmak ve paydaşlar ile birlikte çözümler üretmek

Vizyonumuz

Adalet ve Hukuk alanında model alınan eğitim ve araştırma kurumu olmak

Görevlerimiz

Akademimizin, eğitim faaliyetleri, danışmanlık ve yardım hizmetleri, inceleme, araştırma ve yayın hizmetleri, dokümantasyon hizmetleri, meslek öncesi ve staj gibi alanlarda bir takım görevleri bulunmaktadır.

Hedeflerimiz

1. Türk ve İslam dünyasında ilişki kurulmadık ülke kalmaması, özellikle Ortadoğu ve Afrika’daki ülkelerle diyalog kurulması,
2. İslam ülkelerinde görev yapan hâkim ve savcılara Türkiye’de uygulanan UYAP sisteminin aktarılması,
3. Adalet Akademisi’nin yüksek lisans ve doktora eğitimi yaptırabilecek fonksiyona ulaştırılması,
4. Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile adaylarının yabancı dil eğitimlerinin Akademi aracılığı ile sağlanması,
5. Görev yapan tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarının görev alanları ile ilgili uzmanlık eğitimi almaları,
6. Mahkeme Başkanlığına ve Başsavcılığına atanacaklara, bu görevlerine başlamadan önce kişisel gelişim eğitimleri aldırılması

İlk bakışta Akademi...

Hâkimler, savcılar, noterler ve yardımcı personel ile talep halinde avukatların eğitimi... 

Hukuk ve adalet ile ilgili konularda ilgili birimlere görüş bildirme...

Hukuk ve adli konular ile mesleki konular hakkında danışmanlık hizmeti vermek...

Toplum ihtiyaçlarına uygun araştırma, inceleme ve yayın hizmetleri...

Adli, askeri yargı hakim - savcıları ile idari yargı hakimlerinin meslek öncesi eğitim ve stajları...


30 yıla yaklaşan bir deneyim...

Türkiye Adalet Akademisi "Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi" adıyla kurulduğu 1985 yılından bu yana Türk yargısının gelişmesini ve ilerlemesini sağlamaya yönelik adımları kararlılıkla atmıştır. Bugün gerek hâkim - savcı adaylarının meslek öncesi eğitimleri, gerek kürsüde görev yapan hâkim ve savcıların yeni yürürlüğe giren kanunlara adaptasyonu ile ilgili eğitmleri gerekse yayınladığı dördü bilimsel ve ikisi kültürel olmak üzere altı dergi ve onlarca kitap ile yargı camiasında köklü bir kurum hâline gelmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi yalnızca eğitim, yayın ve danışma gibi faaliyetlerini icra etmekle kalmamış; ana ortağı olduğu ya da yardımcı faydalanıcı olduğu onlarca Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi projeleri ve yetmişin üzerinde ülke ile kurulan çeşitli seviyede ilişkiler neticesinde bu ülke hâkim ve savcılarına eğitim vermiştir. Aşağıda hukuki ve kültürel iş biriliği yapılan uluslarası kuruluşlardan bazıları yer almaktadır:

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.