Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul üyelerine ilanen duyurulur.

2 Eylül 2014 18:04
2348 kez görüntülendi.

 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğinin 22/07/2014 tarih ve 28324 sayılı yazısı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine Türkiye Adalet Akademisinden seçilen üyelerin görev sürelerinin 25/10/2014 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Kurul üyeliklerine seçim yapılması hususu 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne binaen bildirilmiştir.

 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 18 inci maddesinde Kurulun bir asıl ve bir yedek üyesinin, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul üyeleri arasından Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca dört yıl için seçileceği, süresi biten üyelerin yeniden seçilebileceği ve Kurula üye seçimlerinde oy kullanabilecekleri hükmü yer almaktadır.

 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 19 uncu maddesinde; Kurul üyeliği seçiminin dört yılda bir olmak üzere, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılacağı, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca seçilecek Kurul üyeliği için her üyenin, kendi aralarından seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayısı kadar aday için oy kullanabileceği; daha fazla sayıda aday için oy verilmesi durumunda oy pusulasının geçersiz sayılacağı ve en fazla oy alan adayların sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olacağı, bu seçimlerin, her dönem için bir defada ve gizli oyla, serbest, eşit, tek dereceli, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılacağı, oyların eşitliği halinde adaylar arasından kura çekileceği öngörülmüştür.

 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 20 nci maddesinde ise; Türkiye Adalet Akademisi Başkanının, Kurul üyeliği için üyelerin görev sürelerinin dolmasından altmış gün önce seçim sürecini başlatacağı ve adaylık başvurusu tarihlerini ilân edeceği, ilân tarihinden itibaren on gün içinde adayların Başkanlığa başvuracağı, başvuruların bittiği tarihten itibaren beş gün içinde kesin aday listesinin ilân edileceği ve kesin aday listesinin ilânından itibaren otuz gün içinde Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca seçim yapılacağı düzenlenmiştir.

 Bu çerçevede, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği için aday olmak isteyen Genel Kurul üyelerimizin 05/09/2014 tarihinden itibaren 15/09/2014 günü mesai saati bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

      Yılmaz AKÇİL
   Danıştay Üyesi
  Akademi Başkanı

 

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.